cub

cubo (es), cube (en)
m
Matemàtiques

Políedre regular format per sis cares quadrades.

Les tres arestes concurrents a cada vèrtex són perpendiculars entre elles: en conseqüència, el tríedre format per les tres arestes és trirectangle, els díedres definits per dues cares amb una aresta comuna són rectes, i les cares oposades són paral·leles. Les quatre diagonals del cub es tallen en un punt, el centre del cub, que és, alhora, el centre de simetria d’aquesta figura. Si la longitud de l’aresta del cub és a, el volum del cub val a3 , i la seva diagonal té una longitud de a √3.