davallament

m
Teatre

Representació de l’acte de davallar el cos de Jesucrist de la creu, derivada de la litúrgia, que hom feia el divendres sant.

Encara subsisteix en algunes esglésies de Mallorca, especialment a la seu de Palma i a Pollença. Se'n conserven sis texts, datats dels s. XIV i XVIII; alguns formen part d’una passió ( passió) més extensa, com l’integrat a la passió de Cervera (1534) o a la de Vic (1752), mentre que uns altres són peces independents. Es destaquen les Cobles del Davallament de la Creu que es fa cada any en la seu de Mallorca, del s. XVI, i que es representà fins ben entrat el XIX, i el d’Ulldecona, segurament de la primera meitat del s. XVI.