decimal

m
Matemàtiques

Nom donat a l’expressió que representa un nombre fraccionari per mitjà del seu quocient.