dicromat de sodi

Na2Cr2O7
m
Química

Cristalls vermells, molt solubles en l’aigua, que es fonen a 357°C.

Forma un dihidrat, molt estable, que és la forma comercial (i es presenta en forma de cristalls deliqüescents). Hom l’obté a partir de la cromita per torrefacció alcalina i posterior lixiviació. És emprat com a oxidant, inhibidor de la corrosió, en la preparació de pigments i com a producte de partida per a altres composts del crom.