Discòbol

Escultura clàssica grega, obra de Miró (sV aC), coneguda per còpies romanes, sovint fragmentàries.

Considerada tradicionalment una posició momentània entre dos moviments del llançament del disc, la crítica moderna hi veu una composició de triangles i ondulacions, més que una representació naturalista.