document

m
Dret

Escriptura que expressa declaracions de voluntat positives o negatives, o bé fets i drets.

Els documents poden ésser públics, que són els que han estat autoritzats per un notari o un empleat públic competent, amb les solemnitat requerides per la llei, o privats, quan solament han estat signats pels interessats, sense cap altra formalitat. Els públics tenen valor probatorti, àdhuc contra tercers resepcte al fet que motiva l’atorgament, a llur data i a les declaracions que li van consignades.