EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (en)
m
Comptabilitat

Instrument comptable per a calcular els beneficis abans d’interessos, imposts i amortitzacions.

Indica els guanys propis de l’activitat de la companyia estudiada. La mesura exclou els costs financers, els imposts o les provisions o amortitzacions comptablement més manipulables. És l’indicador més similar als beneficis d’explotació o operatius. És una eina imprescindible per a comparar els guanys entre empreses d’un mateix sector o de diferents, ja que evita distorsions comptables o degudes a les legislacions de cada estat.