edentats

m
pl
Mastologia

Ordre de mamífers euteris, unguiculats, caracteritzats per una simplificació externa de les dents.

Es divideix en dos subordres: paleanodonts, del Paleocè i Eocè, i xenartres, actuals.