electrodinàmica quàntica QED [electrodinàmica quàntica]

QED (sigla)

f
Electrònica i informàtica

Teoria quanticorelativista de la interacció matèria-radiació.

La clau del model està en la idea que la interacció electromagnètica és transmesa gràcies a l’intercanvi de fotons, els quals són descrits mitjançant camps. Les prediccions teòriques de l’electrodinàmica són les més precises de la física.

En un experiment realitzat el 2010 que mesurà el radi del protó en àtoms d’hidrogen en què els electrons havien estat substituïts per muons negatius, s’obtingué un valor significativament més baix per aquest que el que s’acceptava fins aleshores, de manera que hom s’està replantejant la precisió de l’electrodinàmica quàntica, o com a mínim la manera com s’han de fer els càlculs dels seus efectes en aquesta mena de mesures.