encefalopatia espongiforme transmissible

EET (sigla)

f
Medicina

Nom genèric que designa diverses malalties degeneratives del sistema nerviós central, que afecten animals i humans i són causades per un prió .

Reben aquest nom perquè el cervell adopta un aspecte semblant a una esponja. En l’home, les EET comprenen la malaltia de Creutzfeldt-Jacob, la síndrome de Gerstsman-Straüssler-Scheinker (GSS), l’insomni familiar fatal (IFF) i el kuru. En els animals, pertany a aquesta categoria el scrapie dels ovins, l’encefalopatia transmissible del visó, l'encefalopatia espongiforme bovina (EEB) i altres que afecten felins, muls i cérvols. Cursen amb afeccions neurodegeneratives i demències, conseqüència de la pèrdua de neurones, canvis en altres cèl·lules del teixit nerviós i l’aparició d’estructures anormals denominades plaques amiloïdees, després d’un llarg període d’incubació i una evolució fatal.