engranatge

engranaje (es), gears (en)
m
Tecnologia

Diversos tipus d’engranatges

© Fototeca.cat

Sistema de rodes dentades que engranen les unes amb les altres de manera que el moviment de l’una es transmet a l’altra.

Els engranatges permeten de resoldre el problema de la transmissió d’energia d’un eix a un altre, mantenint una relació definida entre les seves velocitats de rotació. Els cossos bàsics sobre els quals són entallades les dents de l’engranatge són de revolució. Els engranatges solen ésser fabricats amb acer, niló, baquelita o bé fibres comprimides. Per a entallar les dents hom empra fresadores especials, que ho fan automàticament. Hi ha diverses classes d’engranatges, que reben diferents noms, segons llur forma i utilització. Els engranatges cilíndrics de dents rectes són emprats per a transmetre un moviment entre dos eixos paral·lels. Si els eixos es tallen, hom empra els engranatges cònics , de dents rectes. En tots dos casos hom pot utilitzar les dents helicoides, amb la qual cosa aconsegueix que siguin simultàniament en contacte més de dues dents, d’on resulta un funcionament més suau i silenciós. Quan els eixos s’encreuen, la solució teòrica és un engranatge hiperboloide , anomenat hipoide per contracció, en el qual els cossos de base són dos hiperboloides. En moltes ocasions l’engranatge hipoide és substituït per un engranatge cilíndric o cònic amb dents helicoides. En el cas d’eixos que s’encreuen a 90°, són utilitzats el cargol sense fi i una corona. El cos base del cargol és un cilindre o un globoide, i el de la corona, un globoide. Uns altres engranatges especials són la cremallera , que pot ésser considerada com una roda dentada de radi infinit, i la roda plana , que és una roda cònica en la qual el semiangle del cos base val 90°. La relació de transmissió d’un engranatge format per dues rodes és el quocient entre les velocitats angulars respectives, que és igual a la inversa del quocient entre el nombre de dents de les rodes. Quan la sortida d’un engranatge és connectada a l’entrada d’un altre, hom obté un tren d’engranatges , en el qual la relació de transmissió és igual al producte de les relacions de transmissió dels diversos parells de rodes connectades. Uns altres engranatges especials molt utilitzats en reductors, diferencials, etc, són els engranatges planetaris , en els quals almenys una de les rodes dentades pot girar, a més de sobre el seu mateix eix, al voltant d’un altre anomenat eix central .