Euclides

(?, 300 aC — ?, 300 aC)

Matemàtic grec.

Estudià probablement a Atenes i residí a Alexandria, on fundà una escola matemàtica. Desenvolupà les seves teories en els Elements , en 13 volums. Donà un tractament lògic a la geometria i la dotà d’un cos d’axiomes i de postulats que feren que fos considerada l’única geometria possible durant 19 segles, fins a l’aparició de geometries no euclidianes, les quals no segueixen els seus postulats. Estudià les fraccions i les proporcions i enuncià una teoria dels nombres. Demostrà que la sèrie de nombres primers és indefinida i que

és un nombre irracional. Ideà un procés de càlcul per a obtenir el màxim comú divisor, anomenat algorisme d’Euclides. Escriví, també, sobre música, astronomia i geometria esfèrica, i desenvolupà els principis de l’òptica geomètrica.