falsejar

falsear (es), to alter (en)
tr

Alterar (una cosa) tornant-la falsa, no conforme a la veritat, a la justesa, a l’exactitud.