farad

F (símb.)
farad (es)
farad (en)
m
Física

Unitat derivada del sistema internacional, emprada per a mesurar la capacitat elèctrica.

És la capacitat d’un condensador que posseeix una càrrega d’1 C quan hom li comunica una diferència de potencial d’1V: 1F = 1C/V. És una unitat massa gran per a la utilització pràctica, per la qual cosa són emprats els submúltiples: el microfarad (μF), el nanofarad (nF) i el picofarad (pF).