femella

f
Biologia

Animal hermafrodita proterogin o proterandre en què sols és funcional la gònada femenina.