florejar

tr
Música

Adornar (una melodia) amb notes suplementàries.