flux de caixa

m
Economia

Generació de liquiditats en una empresa durant un període.

El flux de caixa és constituït pel benefici brut i les provisions.