flysch
*

m
Geologia

Fàcies sedimentària formada per capes alternades de gres argilós i de calcària, d’esquist fangós obscur i de calcària impura.

La seqüència és estratificada en capes fines, i els fòssils hi són escassos; el gruix varia des de 1 500 fins a 4 500 m, i la seva edat oscil·la del Cretaci inferior a l’Oligocè. El terme flysch correspon originàriament a una formació dels Alps suïssos, i es generalitzà quan hom trobà, a les cadenes muntanyoses d’Europa, formacions semblants i contemporànies a aquesta dels Alps suïssos. Posteriorment, amb l’estudi dels cicles geosinclinals, hom interpretà els sediments del flysch suís com a corresponents a geosinclinals profunds dipositats abans de començar l’orogènia, per la qual cosa la generalització del terme flysch pot arribar a tots els sediments psammítics preorogènics.