Fons Estructurals de la Unió Europea

Nom que reben els antics Fons Estructurals de la Comunitat Europea .

Són quatre: el FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), l’FSE (Fons Social Europeu), el FEOGA-O (Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrícola, Secció Orientació) i l’IFOP (Instrument Financer d’Orientació de la Pesca). Aquests fons es regulen a través del Marc d’Actuació Comunitària, que té una durada de sis anys i on es concreten els objectius als quals es poden destinar aquests recursos. L’any 1997 representaren un 33% del pressupost de la Unió Europea.