formamida

HCONH2
f
Química

Amida de l’àcid fòrmic, obtinguda per reacció del monòxid de carboni amb amoníac, a pressió i temperatura altes.

Per l’acció dels àcids o dels àlcalis es transforma en àcid fórmic o en un formiat. És emprada en l’obtenció d’èsters fórmics i com a dissolvent.