formatge

m
Indústria tèxtil

Petit plegador obtingut amb ordidor mecànic en la fabricació de vetes.