formigó col·locat ‘in situ’

m
Construcció i obres públiques

Formigó que és abocat i endureix l’obra adquirint la forma de l’encofrat.