fosfoglicèrid

glicerilfosfàtid
m
Bioquímica

Cadascun dels fosfolípids derivats de la glicerina.

Són anomenats també glicerilfosfàtids. Tenen la fórmula general

Dos dels grups hidroxil de la glicerina són esterificats per àcids grassos, un dels quals és normalment insaturat. El grup hidroxil de posició 3 és esterificat per l’àcid ortofosfòric, el qual, alhora, esterifica un altre alcohol. Generalment són sòlids blancs, de la consistència de la cera, que s’enfosqueixen a l’aire per oxidació. Són solubles en molts dissolvents orgànics i insolubles en l’aigua, en la qual formen dispersions col·loidals. N'hi ha a les membranes cel·lulars i a les lipoproteïnes de transport. Un subgrup de fosfoglicèrids, els plasmalògens, tenen una sola cadena d’àcid gras que esterifica la glicerina i una cadena alifàtica llarga unida per un enllaç èter α,β- insaturat en l’altre grup hidroxil.