fricció

f
Tecnologia

Resistència que presenten dos cossos amb una superfície de contacte a moure’s l’un respecte a l’altre.

Cal no confondre-la amb el fregament, que és la resistència al fet que el moviment continuï un cop ja s’ha iniciat. En el fenomen de la fricció es basa el funcionament de nombrosos dispositius mecànics, com ara els embragatges de fricció, els limitadors de parell, etc; sense fricció fóra impossible de caminar o la propulsió dels automòbils. Hom anomena coeficient de fricció entre dues superfícies la relació entre els mòduls de la fricció i de la component normal de la força que actua entre les superfícies i les manté en contacte.