funció polinòmica

f
Matemàtiques

Donat un polinomi a0 + a1 X + ... + anXn , funció f(x) que fa l’assignació → a0 + a1x + ... + anxn.

El grau n del polinomi és el grau de la funció polinòmica. Quan = 2 la funció és quadràtica i quan = 3 és cúbica.