gabre

m
Mineralogia i petrografia

Gabre

© Fototeca.cat - G.Serra

Roca ígnia bàsica, plutònica, de gra gros, formada essencialment per plagiòclasi, piroxè i molts cops per olivina.

És l’equivalent dels basalts volcànics. És una roca texturalment equigranular, de color verd fosc, que s’altera molt fàcilment per la influència de la meteorització o per un lleuger metamorfisme i origina els metagabres . Els gabres es troben en grans massissos, de vegades amb diferenciació progressiva des del nucli fins a la perifèria on són més àcids, o bé en complexos anulars o circulars. Hom els pot trobar també relacionats amb les ofiolites.