Galeusca

Contracció dels noms de Galícia, Euskadi i Catalunya amb la qual fou designat el pacte establert l’11 de setembre de 1923 en una reunió celebrada al CADCI de Barcelona.

Anomenat també Triple Aliança, fou obra d’Estat Català, d’Acció Catalana i de membres dels moviments basc i galleguista. El 1934, en sorgir un conflicte entre el govern de Madrid i el País Basc, amb motiu d’unes eleccions municipals, una delegació de parlamentaris catalans presidida pel diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya Josep Tomàs i Piera anà a Guernica, on fou ratificat el pacte. La solidaritat catalanobasca es féu patent en la cooperació durant la Guerra Civil de 1936-39; en caure el País Basc, el seu govern s’instal·là a Barcelona (1937-39). El 1944, el pacte Galeusca fou ratificat a Mèxic, país d’exili molt important per als republicans, encara que canvià lleugerament el nom pel de Galeuzca. Aquell nou pacte entre gallecs, bascos i catalans fou signat per dirigents d’Esquerra Republicana de Catalunya, Acció Catalana Republicana, Estat Català, Partit Socialista de Catalunya i altres entitats formades per antics residents catalans i les representacions autoritzades de les delegacions dels bascos i gallecs residents a Mèxic. Entre altres objectius, es proposava combatre el règim franquista, afirmar la identitat de les tres nacions, defensar els seus drets, treballar pel restabliment d’un règim republicà i oposar-se a la restauració de la monarquia. Cal subratllar la seva activitat a Mèxic i a l’Argentina. En aquest darrer país hom publicà la revista Galeuzca. Galiza-Euzkadi-Catalunya, amb el suport d’altres països d’Amèrica. fou una pùblicació multilingüe, editada a Buenos Aires, que tractà temes polítics, sobretot pel que fa a la defensa d’un sistema plurinacional de l’Estat espanyol. Des del 1984 anys hom recuperà aquest nom per a designar les trobades anuals d’escriptors catalans, bascos i gallecs dins del marc de les Associacions d’Escriptors respectives. Amb el nom de Federació Galeusca, el 2008 l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), l’Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) i l’Euskal Idazleen Elkartea (EIE) crearen una entitat jurídica amb l’obectiu de defensar els escriptors i la literatura en aquestes llengües davant l’Estat espanyol.