gener

enero (es), January (en)
m
Cronologia
Etnografia

El primer mes de l’any.

Inexistent en l’antic calendari romà, que començava pel març, fou afegit en el calendari lunisolar de Numa Pompili i col·locat a l’inici de l’any. La reforma gregoriana el mantingué en el mateix lloc. Comença onze dies després del solstici d’hivern i té 31 dies. El seu nom que prové del llatí januarius, deriva probablement de Janus, divinitat a qui hom atribuïa dues cares: el mes de gener esguarda, en efecte, d’una banda cap a l’any nou i de l’altra cap a l’any terminat. També pot ésser que derivi de janua (‘porta’): el gener, com a primer dels mesos, és la porta de l’any.