gestió de residus

f
Economia

Recollida, transport, emmagatzematge, valoració, disposició del rebuig i comercialització dels residus, per a donar-los el destí final més adient, d’acord amb la seva caracterització, inclosa la vigilància dels llocs de descàrrega després de la seva clausura o tancament.

No es considera gestió de residus l’operació de reciclatge que els reincorpora al procés productiu que els ha generat.