grup simètric d’un conjunt

m
Matemàtiques

Donat un conjunt C, grup S(C) els elements del qual són les permutacions dels elements de C i l’operació interna del qual és la composició d’aplicacions.

Si C= {1,...,n}, el corresponent grup simètric és l’anomenat grup simètric de n elements, i és notat per Sn.