Ḥasday Cresques

(Barcelona, ? — Saragossa, 1412)

Rabí, metge, filòsof i dirigent jueu.

De família principal de Barcelona, el 1367 ja era secretari de l’aljama. Des del 1373, per la seva autoritat, els reis li encomanaren de resoldre plets entre jueus. El 1387 obtingué de Joan I la llicència d’excomunicar tots els jueus transgressors de la llei mosaica i el 1390 fou nomenat familiar reial i jutge de totes les causes de malšinut. El 1389 traslladà el domicili a Saragossa per tal d’exercir-hi com a rabí. Durant els avalots de l’any 1391 —en què morí el seu únic fill— activà des de la cort la salvaguarda de les aljames i la restauració de les de Barcelona i València. El 1396 redactà unes noves ordinacions per a la de Saragossa. Escriví 'Or Adonay, intent de superar l’aristotelisme per la crítica interna, i un llibre de polèmica anticristiana. Hom en conserva també una homilia i una carta als jueus d’Avinyó en què narra els avalots del 1391.