hidroxil

m
Química

Ió de fórmula OH-, present en les solucions alcalines.