hipocaust

m
Arquitectura

Cambra per on circulava aire calent que construïen els romans per calefactar l’habitació situada al seu damunt.