hipoteca

hipoteca (es), mortgage (en)
f
Dret civil

Dret real immobiliari de garantia.

Faculta el creditor hipotecari per a sol·licitar l’alienació en subhasta judicial o notarial dels béns hipotecaris, en el cas d’incompliment de l’obligació garantida amb aquest dret real d’hipoteca, i que a més atorga al creditor una preferència respecte al seu preu obtingut en la subhasta sobre els altres creditors. En cas de concurrència de dues hipoteques o més, sobre un mateix immoble, l’ordre de data de la respectiva inscripció al Registre de la Propietat determina la preferència entre els diferents creditors hipotecaris. El caràcter immobiliari de la hipoteca no és avui absolut, car les lleis actuals han establert la possibilitat d’obligar determinats béns mobles per mitjà de la quasi-hipoteca mobiliària, la penyora sense desplaçament, la hipoteca naval, l’aèria, i d’altres.