iberoromànic
| iberoromànica

adj
Lingüística i sociolingüística

Dit del grup lingüístic integrat per les llengües neollatines parlades a la península Ibèrica.