impost sobre el valor afegit

IVA (sigla)

m
Economia

Impost indirecte, de tipus multifàsic sobre les vendes, amb caràcter no acumulatiu sobre el consum, i que grava el valor afegit en cadascuna de les fases del procés productiu.

Es calcula aplicant el tipus impositiu corresponent sobre la diferència entre el preu de venda i el preu de compra (valor afegit en la fase productiva), de manera que és un impost neutral que, en la darrera transacció, recau totalment sobre el consumidor final. Fou adoptat el 1986 per l’Estat espanyol arran del seu ingrés a les Comunitats Europees (des del 1993 Unió Europea) i és d’aplicació general en tots els estats d’aquesta organització. L’IVA comunitari representa l’eix de la imposició indirecta de l’actual Unió Europea.