incidència de l’impost

f
Economia
Dret fiscal

Repercussió efectiva de la imposició fiscal.

El subjecte sobre el qual incideix l’impost pot ésser aquell que sigui assenyalat per l’administració o aquell sobre el qual recaigui, en darrer terme, el trasllat del deure de pagament de càrrega.