inconscient

m
Psicologia

Segons C.G.Jung, concepte psicològic que abasta tots aquells continguts o processos psíquics que no són conscients, és a dir, que no estan referits al jo de forma perceptible.

Jung distingeix dos estrats diferenciats de l’inconscient: l’inconscient personal i l’inconscient col·lectiu.