indefinit
| indefinida

adj
Gramàtica

Concepte gramatical oposat al de definit i aplicat sobretot a l’article, als adjectius i als pronoms, als quals confereix una significació d’indeterminació o de vaguetat.

L'article indefinit (un, una, uns, unes), que molts gramàtics inclouen més aviat dins les formes adjectivals o pronominals, pot revestir matisos especials de significació, com és ara el de qualitat principal o característica (és un gandul/és gandul), el d’al·lusió emfàtica a qualitats conegudes d’una cosa o persona (caldria un Einstein per a resoldre aquest problema; ha travessat tot un Pirineu), el d’aproximació quantitativa (eren uns cinquanta a menjar) i el de substitució emfàtica de l’article definit (un home honrat no ho faria, això). Entre els adjectius indefinits, alguns són invariables, però la majoria presenten accidents de genère i nombre: algun, tot, mateix, cert (amb dues terminacions al singular i dues al plural), altre (amb dues al singular i una al plural), tal i qualsevol (o qualsevulla) (amb una al singular i una al plural: qualssevol o qualssevulla), cada i cap (invariables) i ambdós (femení: ambdues) i sengles (sempre plurals). Els pronoms indefinits són algú, ningú, cadascú, tothom, altri, qualsevol, res, tot, alguna cosa, quelcom, un, una, un hom, hom. En la conjugació verbal, el terme pretèrit indefinit és aplicat a vegades al present compost.