inventari

m
Dret

Enumeració de tots els béns patrimonials d’una empresa.

Per fer l’inventari anual hom procedeix al recompte físic dels béns de l’empresa amb l’objecte de comprovar les quantitats comptabilitzades. Una vegada valorat, hom registra aquest recompte en el llibre d’inventaris i balanços. L’inventari és una de les garanties que estableix la llei quan el patrimoni d’una persona és administrat per altri.