John William Strutt Rayleigh

(Langford Grove, 1842 — Witham, Essex, 1919)

Físic i matemàtic anglès, tercer baró Rayleigh.

Estudià a Cambridge i durant el període 1879-87 ocupà la càtedra de física d’aquesta universitat, com a successor de Maxwell. Fou president de la Royal Society (1905). Féu treballs notables en diversos camps de la física: els líquids, les vibracions, l’electricitat, la capil·laritat, el nombre d’Avogadro, etc. Descobrí, amb Ramsay, l’argó (1814). Són importants, especialment, les seves recerques sobre la difusió de la llum i la visió dels colors, com també sobre el color blau del cel. El 1904 rebé el premi Nobel de física.