les Homilies d’Organyà

Pàgina del manuscrit de les Homilies d’Organyà

© Fototeca.cat

Nom amb què hom coneix un dels texts en prosa més antics escrits en català.

Datades cap a la fi del segle XII o el principi del XIII —escrits potser per a la Quaresma de l’any 1204—, les Homilies són d’un gran valor lingüístic i històric. Foren trobades a la rectoria d’Organyà (Alt Urgell), parròquia on al segle XII s’establí una comunitat de canonges regulars agustinians, procedents del monestir de Sant Ruf d’Avinyó, per Joaquim Miret i Sans el 1904. Actualment es conserven a la Biblioteca de Catalunya (ms. 289).

Es tracta d’un recull fragmentari de vuit fulls d’extensió, que inclou sis homilies o sermons corresponents als temps litúrgics de sexagèsima, quinquagèsima, dimecres de Cendra i quaresma, amb comentaris de diversos evangelis i epístoles, redactats, amb un estil planer i directe.

Josep Moran ha demostrat l’estreta relació del contingut d’aquestes homilies amb les homilies de Tortosa (escrites en provençal), i també que ambdós manuscrits pertanyen a famílies diferents, però que han de ser versions d’un homiliari originari de la canònica de Sant Ruf d’Avinyó. L’existència d’una canònica a Organyà, el contingut bàsicament moralitzant i de caràcter augustinià, i el fet de ser una traducció al romanç, fan pensar que aquestes homilies anaven dirigides a la catequesi dels fidels, i no eren per a ús intern dels canonges. Per aquestes raons és clar que no hi hagué un influx càtar en el seu missatge, sinó que aquest s’inscriu plenament dins l’anomenada reforma gregoriana. S’ha proposat que el manuscrit procedeix de les canòniques més properes d’Urgell o bé de Solsona, si bé una anàlisi paleogràfica no exclou que el seu lloc d’origen pugui ser la mateixa població d’Organyà.

Hi ha diverses edicions d’aquest text. Les primeres foren la de Joaquim Miret i Sans (1904) i la d’Antoni Griera (1917). Les més recents han estat les de Maurice Molho (1961; reimpr. 1970) i Joan Coromines (1976). El mateix text d’aquest filòleg ha estat reeditat a Homilies d’Organyà (1989, amb introducció, glossari i una versió adaptada al català modern a cura de Jordi Bruguera), a més de l’edició facsímil del manuscrit.

Bibliografia

  • Alturo, J.: “L’apporto delle carte alla storia della scrittura e del codice”, Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all’avvento della stampa. Atti del seminario di Erice, X Colloquio del Comité international de paléographie latine, Spoleto 1995, p. 289-300.
  • Bruguera, J .: “El vocabulari de les homilies d’Organyà”, Studia in honorem prof. M. de Riquer II, Barcelona 1987, p. 31-55.
  • Moran i Ocerinjauregui, J.: “Les homilies d’Organyà en relació amb les homilies provençals de Tortosa”, Miscel·lània Pere Bohigas, 2, Montserrat 1982, p. 67-84.
  • Les homilies de Tortosa, Montserrat 1990.
  • Nadal, J.M.; Prats, M .: Història de la llengua catalana. 1/ Dels inicis fins al segle xv, Barcelona 1982, p. 257-258 i 266-300.