lògica

f

Manera rigorosa de raciocinar, seguint les lleis del raonament.