Magadha

Antic regne de l’Índia, que originàriament comprenia les regions de Patna i Gayā (Bihar).

Durant el regnat de Bimbisāra (~550-490 aC) inicià la seva expansió, que culminà durant l’imperi maurya (s. IV-II aC); ressorgí en temps de l’imperi gupta (s. IV-V dC).