Marin Mersenne

(Oizé, Maine, 8 de setembre de 1588 — París, 1 de setembre de 1648)

Científic francès.

Sense abandonar els seus deures religiosos com a frare mínim, es dedicà intensament al conreu de les ciències positives, seguint les petjades de Galileu, l’obra del qual divulgà amb els llibres Les méchaniques de Galilée (1644) i Nouvelles pensées de Galilée (1630). Fundador de l’Academia Parisiensis, fou un enllaç permanent entre tots els estudiosos europeus del seu temps (Descartes, Hobbes, Pascal, etc.). Hom li deu aportacions originals en els camps de la mecànica (lleis del pèndol) i sobretot de l’acústica (lleis de les cordes vibrants, determinació de la velocitat del so mitjançant l’eco, etc.).