mas rònec

m
Història del dret català

Mas deshabitat o abandonat.

A causa de les epidèmies, tan freqüents, principalment després de la pesta del 1348, molts masos restaren deshabitats per mort dels masovers i, en alguns casos, sense deixar successió de pubilla. Hom deia que el mas esdevenia ad benevisum. Per un procediment judicial abreujat, els senyors s’incorporaven del domini útil, i el mas era establert a altres rústecs que hi eren adscrits. En molts de casos els edificis del mas ja no tornaven a ésser ocupats i les terres eren adscrites en emfiteusi a altres masades i passaven a formar part de la gleva d’aquestes. En els capbreus del començ del s XVI, quan es féu l’aplicació de la substitució en diner dels mals usos, figuren aquests masos rònecs integrant la masada d’altres.