mercat emergent

m
Economia

Terme que hom aplica a aquells països en procés de desenvolupament que tenen un fort creixement econòmic i augmenten el seu nivell de consum de productes no estrictament bàsics.

També és aplicat als mercats de productes nous o innovadors per als quals hom preveu que la demanda augmenti ràpidament.