mesozous

m
pl
Zoologia

Embrancament d’animals metazous triploblàstics de dimensions reduïdíssimes, endoparàsits d’invertebrats marins i constituïts per un nombre molt petit de cèl·lules.

Llur estructura general es compon d’una capa cel·lular externa i un grup de cèl·lules internes que originen els gàmetes; no hi ha, per tant, una autèntica organització en teixits. Presenten alternança de generacions sexuals i asexuals. El nom de mesozous al·ludeix a l’antiga creença que representaven formes intermèdies entre protozous i metazous. Actualment hom els considera metazous triploblàstics degradats a causa del parasitisme, i són anomenats també planuloïdeus, per llur semblança amb la larva plànula dels cnidaris, o moruloïdeus, perquè no sobrepassen l’estat de mòrula. Els mesozous es divideixen en dues classes: la dels ortonèctids i la dels dicièmids.