mètode científic

m
Filosofia

Mètode de coneixement propi de la ciència que combina les dades empíriques amb la formulació matemàtica de regularitats, relacions i generalitzacions sobre els esdeveniments i els objectes que conformen la realitat.

Té moltes semblances amb l’anomenat mètode hipoteticodeductiu, pel qual es verifica i es posa a prova una hipòtesi sobre un determinat fenomen natural que permeti construir una teoria científica sobre el seu funcionament i permeti predir-ne determinats efectes (susceptibles de quantificació en el millor dels casos). És central també en el mètode científic l’ús de la inducció per a formular proposicions generals a partir de les dades observades, les quals, en la mesura que sigui possible, s’obtenen a través de l’experimentació. Pel que fa a la quantificació en el procés de verificació o falsació d’hipòtesis, el mètode científic empra fonamentalment l’estadística i la teoria de probabilitats i els seus derivats, com ara la teoria de jocs.