mètode de Zeisel

m
Química

Procediment analític, desenvolupat per S. Zeisel, per a la determinació en composts orgànics de grups metoxil (-OCH3) i etoxil (-OCH2CH3) d’èters o d’èsters.

Consisteix en la reacció de l’alcoxiderivat amb àcid iodhídric, que condueix a la formació d’un iodur d’alquil, el qual és valorat posteriorment mitjançant el mètode de Volhard:

R-O-CH3 + HI nR-OH + CH3I

És aplicable a tots els composts que contenen grups metoxi o etoxi, sempre que no siguin gaire volàtils.